01656157676 suppport@warrior.vn
Làm chủ công việc kinh doanh của bạn ngay bây giờ Tìm hiểu thêm

CONTENT EMAIL

Làm thế nào để bạn có được những nội dung email thu hút, tạo nhiều ấn tượng với khách hàng. 

Chuỗi Các Email Quà Tặng

Chuỗi Các Email Quà Tặng

Chúng tôi sẽ tạo ra cho bạn chuỗi các email có nội dung thu hút kèm theo quà tặng .

Chuỗi Các Email Bán Hàng

Chuỗi Các Email Bán Hàng

Chúng tôi sẽ lên kịch bản tạo ra cho bạn chuỗi những email nội dung thu hút để bạn sản phẩm cho bạn.

Chuỗi Các Email Upsell Sản Phẩm

Chuỗi Các Email Upsell Sản Phẩm

Chúng tôi sẽ tạo ra kịch bản nọi dung thu hút để bán sản phẩm Upsell cho bạn.