Bao giờ mới được thanh toán affiliate?

Hoa hồng từ chương trình affiliate sẽ được hạch toán theo tháng, và chi trả vào 30 hằng tháng (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ).

Điều khoản thanh toán hoa hồng: Số dư hoa hồng tối thiểu là 2.000.000 đồng.

Trong trường hợp số dư hoa hồng thấp hơn 2.000.000đ, Warrior sẽ cộng lũy kế số tiền này vào các tháng kế tiếp cho đến khi con số này lớn hơn 2.000.000 đồng.

Powered by BetterDocs