Đơn hàng bị hoàn học phí, tôi có doanh thu không?

Hoa hồng affiliate dựa trên doanh thu học viên thanh toán cho khóa học.

Nếu học viên yêu cầu hoàn học phí. Bạn sẽ không được hoa hồng.

Trường hợp Warrior đã thanh toán hoa hồng cho bạn, số tiền này sẽ được trừ vào doanh thu tháng tiếp theo.

Powered by BetterDocs