Nếu khách hàng vào link mình giới thiệu rồi mua thêm các khóa học khác thì có được tính thêm hoa hồng không?

Bạn vẫn được hưởng hoa hồng.

Warrior lưu cookie trong vòng 30 ngày.

Người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng khi học viên đăng ký và thanh toán cho khóa học.

Powered by BetterDocs