Nếu tự dùng affiliate của mình để đăng ký thì có được hưởng thêm hoa hồng không?

Theo cơ chế của Warrior là đăng ký trên link affiliate của mình thì không được tính hoa hồng.

Powered by BetterDocs