TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

(60 câu hỏi tự vấn để xác định trạng thái bản thân hiện tại) 
Lưu ý: Dành 60 phút thật tập trung để tối ưu hoá 60 năm cuộc đời

Câu 1 trên 63